Güte­gemeinschaft CO2-neutrale Bauwerke in Holz e.V.
(Hiilineutraalin puurakentamisen laatua valvova yhdistys)

”Massiivisten puurakenteiden käyttö eri soveltamisaloilla vähentää ilmaston kuormitusta välittömästi ja suojaa ympäristöä kestävästi!”

Hiilineutraalin puurakentamisen laatua valvova yhdistys

CO2-Concentration in the atmosphereJotta kasvihuoneilmiö ja siitä johtuva ilmastolämpeneminen pystytään rajoittamaan, velvoittaa Kioton pöytäkirja kaikkia maita vähentämään hiilidioksidipäästöjään.

 

Hiilidioksidia syntyy lähinnä fossiilisia polttoaineita poltettaessa. Näistä päästöistä vastaavat pääasiassa teollisuus, ajoneuvot ja rakennukset.

 

Yllä oleva grafiikka selventää hiilidioksidipäästöjen lisääntymistä maan ilmakehässä viimeisten 50 vuoden aikana. On selvää, että tämä suuntaus tulee jatkumaan tulevina vuosikymmeninä samankaltaisella dynamiikalla.

 

Energiansäästöä käytön aikana

Energieverbrauch unterschiedlicher Bauweisen während ihrer Nutzungsphase.Nykyään voimassa oleva rakennusten energiansäästöasetus ”EnEV” (ennen lämpöeristysasetus) määrittää energiansäästön käytön aikana ja on edennyt asuinrakennusten kohdalla viimeisten 30 vuoden aikana suurin harppauksin, mikä on johtanut huomattavaan hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen.

 

Uudisrakennusten parantunut eristys on vähentänyt kulutusta 90 %. EnEV:n nykyisten tietojen perusteella lisäeristäminen ei useinkaan johda lisäsäästöihin, jos tuotanto- ja rakennuskustannukset otetaan myös huomioon.

 

Jos halutaan päästä lisäsäästöihin, on rakennuksen kokonaisvaltainen tarkasteleminen tarpeen, jossa käytön ohella myös tuotannolla sekä hävittämisellä on osuutensa.

 

 

Kokonaisvaltaisen päästövähennyksen tuoteluvut

Entwicklung der Anteile CO2-Emissionen im Lebenszyklus von Gebäuden - Gütegemeinschaft CO2-neutrale Gebäude in HolzRakennusmateriaalien valmistukseen käytetään osaksi suuria määriä energiaa, nk. ”tuotteeseen koko sen elinkaaren aikana käytettyä energiaa”. Tätä tosiasiaa tutkitaan jo jonkin aikaa tieteellisesti. Eurooppalaisella tasolla kehitettiin ja normitettiin tuotelukuja, nk. ”ympäristötuoteselosteita” (EPD eli European Product Declaration) yksittäisille materiaaleille, jotka kertovat jokaisen materiaalin ominaisuuksista. Kunkin ympäristötuoteselosteen perusteella voidaan selvittää jokaisen rakennuksen valmistuksen kokonaisvaltaista energiatasapainoa.

 

Globaalin ilmaston lämpenemistä ehkäisevät rakennukset

CO2-Äquivalente Außenwandsysteme - Gütegemeinschaft CO2-neutrale Gebäude in Holz”Gütegemeinschaft CO2-neutrale Bauwerke in Holz” sertifioi rakennuksia, joiden energiatase on saanut valmistuksessa lämmitysvaikutusarvon (GWP eli Global Warming Potential), joka on pienempi kuin nolla. Tämä tarkoittaa: rakennus on valmistettava vähintään hiilineutraalisti, tai jopa saavutettava hiilidioksidia vähentävä vaikutus.

 

Jos huomioidaan kaikkia tarvittavia materiaaleja, kuten betoniperustuksia, kattotiiliä, lasi-ikkunoita jne. tarkoittaa tämä massiivipuutalon, jonka asuinpinta-ala on 150 m², tapauksessa n. 23 000 kg:n hiilidioksidivähennystä!

 

Vertailun vuoksi: samanlainen perinteisesti rakennettu tiilitalo kuormittaa ympäristöä 24 000 kg:lla CO2.

 

Ilmastosuojelu puun avulla

Co2-neutrale Bauwerke - CO2-KreislaufPuu on muihin materiaaleihin verrattuna luonnollisesti uudelleen kasvava raaka-aine - se on siis uusiutuva. Sen ainutlaatuinen ominaisuus on sitoa itseensä kasvun aikana hiilidioksidia. Yksi tonni puuta tallentaa konkreettisesti melkein saman määrän hiilidioksidia (0,9 t)! Puun hiilidioksidia päästävä osuus rakennusaineena (kuljetus, kuivatus, työstö) on niin vähäinen, että kokonaisuudessa on varaa sitoa hiilidioksidia vielä niin kauan kuin puutavara on olemassa.

 

Lisäksi puuta voi käyttää muihinkin tarkoituksiin, kun sitä ei enää käytetä rakennusmateriaalina. Sitä voidaan polttaa vielä hiilineutraalisti lämpöenergian saamiseksi. Jos puun hiilidioksidin sitomiseen listään muista materiaaleista säästyneitä hiiliarvoja, joita on korvattu eikä tuotettu työläästi, kaksinkertaistuu tämä potentiaali vielä. Useita vuosisatoja vanhat talot todistavat, että massiiviset puutalot kestävät vähintään sata vuotta.

 

Ekologinen metsänhoito vähentää ilmaston kuormittumista heti

CO2-Kreislauf CO2-neutraler und CO2-senkender Gebäude - Gütegemeinschaft CO2-neutraler Gebäude in HolzModernin, järkevän metsänhoidon ansiosta kasvaneen puun käyttö ei johda metsiemme pinta-alan vähenemiseen, vaan kuormittaa välittömästi ilmastoa vähemmän - eikä vasta 40 tai 50 vuodessa, kuten parannettu rakennusten eristäminen! RAL-laatumerkkiä ”CO2-neutrales Bauwerk” saa käyttää vain puutavaraan, jota on tuotettu kestävällä ja sertifioidulla metsänhoidolla.

 

Tällaisella kestävällä metsällä on jopa korkeampi hiilidioksidia vähentävä vaikutus kuin luonnollisella aarniometsällä, koska maatuminen käynnistyy välittömästi puun kuoleman jälkeen luonnonmetsässä. Tämä tarkoittaa hiilidioksidin palautumista ympäristöön. Euroopassa on enemmän kuin 1 000 miljoonaa hehtaaria metsää. Ala lisääntyy vuosittain melkein 510 000 hehtaarilla, josta n. 64 % kaadetaan ja hyödynnetään.

 

Siten eurooppalainen metsä kasvaa samalla, kun luonnonmetsien ja niiden ekostruktuuri säilyy ennallaan! Lopputulos: mitä enemmän puuta käytetään rakentamiseen, ja mitä enemmän uusia puita istutetaan, sitä enemmän sidotaan ja sen seurauksena vähennetään hiilidioksidia.

 

Uusi laatumerkki ”CO2 neutrales Bauwerk”

RAL:n valvoma ja sertifioima laatumerkki ”CO2-neutrales Bauwerk” on rakenteeltaan modulaarinen. Se sisältää parhaillaan tärkeimpänä osana ja kehyksenä ympäristötuoteselosteiden A-osan. Laatumerkkiä laajennetaan niin pian, kuin muita, eurooppalaisia hyväksyttyjä ja normitettuja tuotelukuja jätekäsittely mukaan lukien on saatavilla. Tämä tehdään kokonaisvaltaisen lähestymistavan vuoksi.

 

Kaikki talovalmistajat ja puulla rakentavat yritykset voivat anoa ja saada RAL-laatumerkinnän, mikäli heidän rakennuksensa täyttävät edellytettyjä kriteerejä. Kehyksenä käytetään valmistajan tarkkaa dokumentaatiota, ympäristötuoteselosteiden laskentaa sekä riippumatonta valvontaa kuluttajaa suojaavan RAL:n tiukkojen kriteereiden mukaan. Näin voidaan siis arvostella myös puuhalleja, -siltoja jne. sekä antaa niille laatumerkki.